Училищна концепция

Българското училище в Берлин е официално признато допълнително училище. Това означава, че дипломите издадени от него са легитимни. Има възможност оценката по Български език и литература официално да се вписва в немското свидетелство като оценка по трети чужд език.

Преподава се по актуалния учебен план на Министерството на образованието и науката в Република България.

Изучават се следните предмети: Български език и литература, история на България, география на България, Фолклор, Роден край, Околен свят, Човекът и обществото.
Занятията за всеки отделен клас се провеждат един път седмично, обикновено между 15.30h - 19.30h.

Начало на новата учебна година

След края на лятната ваканция учениците се радват, че отново започват училище, за да споделят впечатленията си от интересната и полезна почивка. Радват се, че отново виждат съучениците и учителите си, радват се и на предизвикателствата, които ги очакват.

Учебната година 2023/2024 в Берлин започва на 28 август 2023. Както навсякъде, така и при нас, първокласниците започват една седмица по-късно, на 4 септември 2023.
Точните дати за текущата учебна година ще видите в календар на ваканциите.

Учебната програма се изготвя в началото на учебната година.

Учебните занятия за учениците от  I до IV клас се провеждат както следва:

    I. клас - понеделник
    II. клас - вторник
    III. клас - сряда
    IV. клас - четвъртък

Учениците от  V до XII клас уточняват заедно с преподавателите си деня за провеждане на учебните занятия, тъй като много от тях имат до 16 часа занятия в немските училища, както и други извънучилищни ангажименти. Това налага, както показва практиката ни, съответния учебен ден да бъде определян от класа и учителите.

В началото на учебната година за всеки ученик трябва да бъде попълнен и предаден формуляр за записване.
Българското училище в Берлин е сдружение с идеална цел, което се финансира чрез училищни такси, членски внос и дарения. Работата на дружеството се извършва безвъзмездно. Учителските хонорари се изплащат от финансовите средства на училището.
 
Със записването на всеки ученик/ученичка трябва да се заплати такса в размер на 600 евро.
Таксата се заплаща в срок не по-късно от 30 септември на същата учебна година.
Банковата сметка е Commerzbank AG, Konto Nr. 0107525100, BLZ 120 800 00.
За такси, които не са платени в горепосоченият срок, се заплаща глоба в размер на 20 евро.

Членовете на сдружението получават намаление.

Семейства с повече деца, които посещават Българското училище в Берлин плащат за второ дете половин такса.
 
Семейства в затруднено финансово положение могат да платят таксата на части, ако представят необходимите официални документи пред ръководството на сдружението.

Училищно настоятелство назначава учители с необходимия образователен ценз, чиито матерен (роден) език е българският. Изборът е въз основа на подадените от тях документи и проведено интервю.

Учителите сами избират учебниците, каквато е и практиката в България.


Учебната програма, както и ваканциите, съвпадат с тези на училищата в град Берлин.